A00-B99 C00-D48D50-D89 E00-E90 F00-F99 G00-G99 H00-H59 H60-H95 I00-I99 J00-J99 K00-K93
L00-L99 M00-M99 N00-N99 O00-O99 P00-P96 Q00-Q99 R00-R99 S00-T98 V01-Y98 Z00-Z99 U00-U99

G00-G99 Bolesti živčanog sustava
 
(G00-G09) - Upalne bolesti središnjega živčanog sustava

G00 Bakterijski meningitis, nesvrstan drugamo
- G00.0 Haemophilus menigitis
- G00.1 Pneumokokni menigitis
- G00.2 Strepnokokni menigitis
- G00.3 Stafilokokni menigitis
- G00.8 Ostali bakterijski menigitisi
- G00.9 Bakterijski menigitis, nespecificiran

G01* Meningitis kod bakterijskih bolesti svrstanih drugamo
- G01.0* Meningitis kod bakterijskih bolesti svrstanih drugamo
- G02* Meningitis kod zaraznih i parazitarnih bolesti svrstanih drugamo
- G02.0* Meningitis kod virusnih bolesti svrstanih drugamo
- G02.1* Meningitis kod mikoza
- G02.8* Meningitis kod drugih specificiranih zaraznih i parazitarnih bolesti svrstanih drugamo

G03 Meningitis prouzročen ostalim i nespecificiranim uzrocima
- G03.0 Nepiogeni meningitis
- G03.1 Kronični meningitis
- G03.2 Benigni rekurentni meningitis /Mollaret/
- G03.8 Meningitis uzrokovan ostalim specificiranim uzrocima
- G03.9 Meningitis, nespecificiran

G04 Encefalitis, mijelitis i encefalomijelitis
- G04.0 Akutni diseminirani encefalitis
- G04.1 Tropska spastična paraplegija
- G04.2 Bakterijski meningoencefalitis i meningomijelitis, nesvrstan drugamo
- G04.8 Ostali encefalitisi, mijelitisi i encefalomijelitisi
- G04.9 Encefalitis, mijelitis i encefalomijelitis, nespecificiran

G05* Encefalitis, mijelitis i encefalomijelitis kod bolesti svrstanih drugamo
- G05.0* Encefalitis, mijelitis i encefalomijelitis kod bakterijskih bolesti svrstanih drugamo
- G05.1* Encefalitis, mijelitis i encefalomijelitis kod virusnih bolesti svrstanih drugamo
- G05.2* Encefalitis, mijelitis i encefalomijelitis kod ostalih zaraznih i parazitarnih bolesti svrstanih drugamo
- G05.8* Encefalitis, mijelitis i encefalomijelitis kod bolesti svrstanih drugamo

G06 Intrakranijalni i intraspinalni apscesi i granulomi
- G06.0 Intrakranijalni apsces i granulom
- G06.1 Intraspinalni apsces i granulom
- G06.2 Ekstraduralni i subduralni apsces, nespecificiran

G07* Intrakranijalni i intraspinalni apsces i granulom kod bolesti svrstanih drugamo
- G07.0* Intrakranijalni i intraspinalni apses i granulom kod bolesti svrstanih drugamo

G08 Intrakranijalni i intraspinalni flebitis i tromboflebitis
- G08.0 Intrakranijalni i intraspinalni flebitis i tromboflebitis

G09 Posljedice upalnih bolesti središnjega živčanog sustava
- G09.0 Posljedice upalnih bolesti središnjega živčanog sustava

(G10-G13) - Sistemne atrofije koja primarno zahvaćaju središnji živčani sustav

G10 Huntingtonova bolest
- G10.0 Huntingtonova bolest

G11 Nasljedna ataksija
- G11.0 Priro|ena neprogresivna ataksija
- G11.1 Cerebelarna ataksija s ranim početkom
- G11.2 Cerebelarna ataksija s kasnim početkom
- G11.3 Cerebelarna ataksija s oštećenim obnavljanjem DNK
- G11.4 Nasljedna spastična paraplegija
- G11.8 Ostale nasljedne ataksije
- G11.9 Nasljedna ataksija, nespecificirana

G12 Spinalna muskularna atrofija i sindromi u vezi s njom
- G12.0 Infantilna spinalna mišićna atrofija, tip I (Werdnig-Hoffman)
- G12.1 Ostale nasljedne spinalne mišićne atrofije
- G12.2 Bolest motoričkog neurona
- G12.8 Ostale spinalne mišićne atrofije i sindromi u vezi s njima
- G12.9 Spinalna mišićna atrofija, nespecificirana

G13* Sistemne atrofije koje prije svega zahvaćaju središnji živčani sustav u bolesti svrstanih drugamo
- G13.0* Paraneoplastična neuromiopatija i neuropatija
- G13.1* Ostale sistemne atrofije koje prije svega zahvaćaju središnji živčani sustav kod neoplastičnih bolesti
- G13.2* Sistemna atrofija koja primarno zahvaća središnji živčani sustav kod miksedema (E00.1, E03.-)
- G13.8* Sistemna atrofija koja prije svega zahvaća središnji živčani sustav kod ostalih bolesti svrstanih drugamo

(G20-G26) - Ekstrapiramidalni poremećaj i poremećaji kretnji

- G20 Parkinsonova bolest
- G20.0 Parkinsonova bolest

G21 Sekundarni parkinsonizam
- G21.0 Maligni neuroleptični sindrom
- G21.1 Ostali lijekom uzrokovani sekundarni parkinsonizam
- G21.2 Sekundarni parkinsonizam uzrokovan ostalim vanjskim uzrocima (agensima)
- G21.3 Postencefalitični parkinsonizam
- G21.8 Drugi sekundarni parkinsonizam
- G21.9 Sekundarni parkinsonizam, nespecificiran

G22* Parkinsonizam kod bolesti svrstanih drugamo
- G22.0* Parkinsonizam kod olesti svrstanih drugamo

G23 Ostale degenarativne bolesti bazalnih ganglija
- G23.0 Hallervorden-Spatzova bolest
- G23.1 Progresivna supranuklearna oftalmoplegija /Steele-Richardson-Olszewski/
- G23.2 Strijatonigralna degeneracija
- G23.8 Ostale specificirane degenerativne bolesti bazalnih ganglija
- G23.9 Degenerativne bolesti bazalnih ganglija, nespecificirane

G24 Distonija
- G24.0 Distonija uzrokovana lijekovima
- G24.1 Idiopatska obiteljska distonija
- G24.2 Idiopatska neobiteljska distonija
- G24.3 Spazmodični tortikolis
- G24.4 Idiopatska orofacijalna distonija
- G24.5 Blefarospazam
- G24.8 Ostale distonije
- G24.9 Distonija, nespecificirana

G25 Ostali ekstrapiramidalni poremećaji i poremećaji kretnji
- G25.0 Esencijalni tremor
- G25.1 Tremor uzrokovan lijekom
- G25.2 Ostali specificirani oblici tremora
- G25.3 Mioklonus
- G25.4 Koreja uzrokovana lijekom
- G25.5 Ostale koreje
- G25.6 Tikovi uzrokovani lijekom i ostali tikovi organskog podrijetla
- G25.8 Ostali specificirani ekstrapiramidalni poremećaji i poremećaji kretnji
- G25.9 Ekstrapiramidalni poremećaj i poremećaj kretnji, nespecificiran

G26* Ekstrapiramidalni poremećaj i poremećaj kretnji kod bolesti svrstanih drugamo
- G26.0* Ekstrapiramidalni poremećaj i poremećaj krenji kod bolesti svrstanih drugamo

(G30-G32) - Ostale degenerativne bolesti živčanog sustava

G30 Alzheimerova bolest
- G30.0 Alzheimerova bolest s ranim početkom
- G30.1 Alzheimerova bolest s kasnim početkom
- G30.8 Druga Alzeihamerova bolest
- G30.9 Alzeihamerova bolest, nespecificirana

G31 Ostale degenerativne bolesti živčanog sustava, nesvrstane drugamo
- G31.0 Cirkumskriptna atrofija mozga
- G31.1 Senilna degeneracija mozga, nesvrstana drugamo
- G31.2 Degeneracija živčanog sustava uzrokovana
- G31.8 Ostale specificirane degenerativne bolesti živčanog sustava
- G31.9 Degenerativna bolest živčanog sustava, nespecificirana

G32* Ostale degenerativne bolesti živčanog sustava kod bolesti svrstanih drugamo
- G32.0* Subakutna kombinirana degeneracija kralježnične moždine kod bolesti svrstanih drugamo
- G32.8* Ostali specificirani degenerativni poremećaji živčanog sustava kod bolesti svrstanih drugamo

(G35-G37) - Demijelinizirajuće bolesti središnjeg živčanog sustava

G35 Multipla skleroza
- G35.0 Multipla skleroza

G36 Druga akutna diseminirana demijelinizacija
- G36.0 Neuromyelitis optica /Devic/
- G36.1 Akutni i subakutni hemoragijski leukoencefalitis /Hurst/
- G36.8 Ostale specificirane akutne diseminirane demijelinizacije
- G36.9 Akutna diseminirana demijelinizacija, nespecificirana

G37 Ostale demijelinizirajuće bolesti središnjeg živčanog sustava
- G37.0 Difuzna skleroza
- G37.1 Centralna demijelinizacija korpusa kalozuma
- G37.2 Centralna pontina mijelinoliza
- G37.3 Akutni transverzni mijelitis kod demijelinizirajuće bolesti središnjega živčanog sustava
- G37.4 Subakutni nekrotizirajući mijelitis
- G37.5 Koncentrični sklerozitis /Bal"/
- G37.8 Ostale specificirane demijelinizirajuće bolesti središnjega živčanog sustava
- G37.9 Demijelinizirajuća bolest središnjega živčanog sustava, nespecificirana

(G40-G47) - Epizodni i paroksimalni poremećaji

G40 Epilepsija
- G40.0 Vezana uz određeno sijelo (fokalna) (parcijalna) idiopatska epilepsija i epilepsijski sindromi s napadajima lokaliziranog početka
- G40.1 Vezana uz određeno sijelo (fokalna) (parcijalna) simptomatska epilepsija i epilepsijski sindrom s jednostavnim parcijalnim napadajima
- G40.2 Vezana uz određeno sijelo (fokalna)(parcijalna) simptomatska epilepsija i epilepsijski sindrom s kompleksnim parcijalnim napadajima
- G40.3 Generalizirana idiopatska epilepsija i epilepsijski sindromi
- G40.4 Druga generalizirana epilepsija i epilepsijski sindromi
- G40.5 Posebni epilepsijski sindromi
- G40.6 Grand mal napadaji, nespecificirani (s petit mal ili bez njega)
- G40.7 Petit mal, nespecificiran, bez grand mal napadaja
- G40.8 Ostale epilepsije
- G40.9 Epilepsija, nespecificirana

G41 Status epilepticus
- G41.0 Grand mal status epilepticus
- G41.1 Petit mal status epilepticus
- G41.2 Kompleksni parcijalni epilepsijski status
- G41.8 Drugi epilepsijski status
- G41.9 Status epilepticus, nespecificiran

G43 Migrena
- G43.0 Migrena bez aure /obična migrena/
- G43.1 Migrena s aurom /klasična migrena/
- G43.2 Status migrainosus
- G43.3 Komplicirana migrena
- G43.8 Ostale migrene
- G43.9 Migrena, nespecificirana

G44 Ostale glavobolje
- G44.0 Klaster glavobolja
- G44.1 Vaskularna glavobolja, nesvrstana drugamo
- G44.2 Tenzijska glavobolja
- G44.3 Kronična posttraumatska glavobolja
- G44.4 Glavobolja uzrokovana lijekom, nesvrstana drugamo
- G44.8 Ostale specificirane glavobolje

G45 Prolazni cerebralni ishemijski napadaji i sindromi u vezi s njima
- G45.0 Sindrom vertebro-bazilarne arterije
- G45.1 Sindrom karotidne arterije (hemisferični)
- G45.2 Multipli i bilateralni sindrom precerebralne arterije
- G45.3 Amaurosis fugax
- G45.4 Prolazna globalna amnezija
- G45.8 Ostali prolazni cerebralni ishemijski napadaji i sindromi u vezi s njima
- G45.9 Prolazni cerebralni ishemijski napadaj, nespecificiran

G46* Vaskularni sindromi mozga kod cerebrovaskularnih bolesti
- G46.0* Sindrom središnje cerebralne arterije (I66.0)
- G46.1* Sindrom prednje cerebralne arterije (I66.1)
- G46.2* Sindrom stražnje cerebralne arterije (I66.2)
- G46.3* Sindrom apopleksije moždanoga stabla (I60-I67)
- G46.4* Sindrom cerebelarne apopleksije (I60-I67)
- G46.5* Motorni lakunarni sindrom (I60-I67)
- G46.6* Senzorni lakunarni sindrom (I60-I67)
- G46.7* Ostali lakunarni sindromi (I60-I67)
- G46.8* Ostali vaskularni sindromi mozga kod cerebrovaskularnih bolesti (I60-I67)

G47 Poremećaji spavanja
- G47.0 Poremećaji zaspivanja i trajanja sna /insomnije/
- G47.1 Poremećaji izrazite somnolencije /hipersomnije/
- G47.2 Poremećaji ritma spavanja i budnosti
- G47.3 Apneja u snu
- G47.4 Narkolepsija i katalepsija
- G47.8 Ostali poremećaji spavanja
- G47.9 Poremećaj spavanja, nespecificiran

(G50-G59) - Poremećaji živaca, živčanih korijena i pleksusa

G50 Poremećaji trigeminalnog živca
- G50.0 Neuralgija trigeminusa
- G50.1 Atipična facijalna bol
- G50.8 Otali poremećaji tigeninalnog živca
- G50.9 Poremećaj trigeminalnog živca, nespecificiran

G51 Poremećaji facijalnog živca
- G51.0 Bellova kljenut
- G51.1 Genikulatni ganglionitis
- G51.2 Melkerssonov sindrom
- G51.3 Klonični hemifacijalni spazam
- G51.4 Facijalna miokimija
- G51.8 Ostali poremećaji facijalnog živca
- G51.9 Poremećaj facijalnog živca, nespecificiran

G52 Poremećaji ostalih kranijalnih živaca
- G52.0 Poremećaji olfaktornog živca
- G52.1 Poremećaji glosofaringealnog živca
- G52.2 Poremećaji vagusa
- G52.3 Poremećaji hipoglosusa
- G52.7 Poremećaji više moždanih živaca
- G52.8 Poremećaji drugih specificiranih moždanih živaca
- G52.9 Poremećaj moždanog živca, nespecificiran

G53* Poremećaj kranijalnih živaca kod bolesti svrstanih drugamo
- G53.0* Neuralgija nakon zostera (B02.2)
- G53.1* Višestruke kljenuti moždanih živaca kod zaraznih i parazitarnih bolesti svrstanih drugamo (A00-B99)
- G53.2* Višestruke kljenuti moždanih živaca kod sarkoidoze (D86.8)
- G53.3* Višestruke kljenuti moždanih živaca kod zloćudnih bolesti (C00-D48)
- G53.8* Ostali poremećaji moždanih živaca kod ostalih bolesti svrstanih drugamo

G54 Poremećaji živčanih korijena i pleksusa
- G54.0 Poremećaji brahijalnoga pleksusa
- G54.1 Poremećaji lumbosakralnoga pleksusa
- G54.2 Poremećaji cervikalnih korijena, nesvrstani drugamo
- G54.3 Poremećaji torakalnih korijena, nesvrstani drugamo
- G54.4 Poremećaji lumbosakralnih korijena, nesvrstani drugamo
- G54.5 Neuralgična amiotrofija
- G54.6 Sindrom fantomskog uda s boli
- G54.7 Sindrom fantomskog uda bez boli
- G54.8 Ostali poremećaji živčanih korijena i pleksusa
- G54.9 Poremećaj živčanog korijena i pleksusa, nespecificiran

G55* Kompresija živčanih korijena i pleksusa kod bolesti svrstanih drugamo
- G55.0* Kompresija živčanog korijena i pleksusa kod zloćudnih bolesti (C00-D48)
- G55.1* Kompresija živčanog korijena i pleksusa kod poremećaja intervertebralnog diska (M50-M51)
- G55.2* Kompresija živčanog korijena i pleksusa kod spondiloze (M47.-)
- G55.3* Kompresija živčanog korijena i pleksusa kod ostalih dorzopatija (M45-M46, M48.-, M53-M54)
- G55.8* Kompresija živčanog korijena i pleksusa kod ostalih drugamo svrstanih bolesti

G56 Mononeuropatije ruke
- G56.0 Sindrom karpalnog kanala
- G56.1 Ostale lezije medijanusa
- G56.2 Lezija ulnarnog živca
- G56.3 Lezija radijalnog živca
- G56.4 Kauzalgija
- G56.8 Ostale mononeuropatije ruke
- G56.9 Mononeuropatija ruke, nespecificirana

G57 Mononeuropatije noge
- G57.0 Lezija ishijadikusa
- G57.1 Meralgia paraesthetica
- G57.2 Lezija femoralnog živca
- G57.3 Lezija lateralnoga poplitealnog živca
- G57.4 Lezija medijalnoga poplitealnog živca
- G57.5 Sindrom tarzalnog kanala
- G57.6 Lezija plantarnog živca
- G57.8 Ostale mononeuropatije noge
- G57.9 Mononeuropatija noge, nespecificirana

G58 Ostale mononeuropatije
- G58.0 Interkostalna neuropatija
- G58.7 Mononeuritis multiplex
- G58.8 Ostale specificirane mononeuropatije
- G58.9 Mononeuropatija, nespecificirana

G59* Mononeuropatija kod bolesti svrstanih drugamo
- G59.0* Dijabetična mononeuropatija (E10-E14 sa zajedničkim četvrtom znamenkom .4)
- +G59.8* Ostale mononeuropatije kod bolesti svrstanih drugamo

(G60-G64) - Polineuropatije i ostali poremećaji perifernoga živčanog sustava

G60 Nasljedna i idopatska neuorpatija
- G60.0 Nasljedna motorna i senzorna neuropatija
- G60.1 Refsumova bolest
- G60.2 Neuropatija udružena s nasljednom ataksijom
- G60.3 Idiopatska progrsivna neuropatija
- G60.8 Ostale nasljedne i idiopatske neuropatije
- G60.9 Nasljedna i diopatska neuropatija, nespecificirana

G61 Upalne polineuropatije
- G61.0 Guillain-Barreov sindrom
- G61.1 Serumska neuropatija
- G61.8 Ostale upalne polineuropatije
- G61.9 Upalna polineuropatija, nespecificirana

G62 Ostale polineuropatije
- G62.0 Lijekom uzrokovana polineuropatija
- G62.1 Alkoholna polineuropatija
- G62.2 Polineuropatija uzrokovana ostalim toksičnim tvarima
- G62.8 Ostale specificirane polineuropatije
- G62.9 Polineuropatija, nespecificirana

G63* Polineuropatija kod bolesti svrstanih drugamo
- G63.1* Polineuropatija kod neoplastične bolesti (C00-D48)
- G63.2* Dijabetična polineuropatija (E10-E14 sa zajedničkom četvrtom znamenkom .4)
- G63.3* Polineuropatija kod ostalih endokrinih i metaboličkih bolesti (E00-E07, E15-E16, E20-E34, E70-E89)
- G63.4* Polineuropatija kod manjkave prehrane (E40-E64)
- G63.5* Polineuropatija kod sistemnih poremećaja vezivnoga tkiva (M30-M35)
- G63.6* Polineuropatija kod ostalih poremećaja mišićno-koštanog sustava (M00-M25, M40-M96)
- G63.8* Polineuropatija kod ostalih bolesti svrstanih drugamo

G64 Ostali poremećaji perifernoga živčanog sustava
- G64.0 Ostali poremećaji perifernoga živčanog sustava

(G70-G73) - Poremećaji mioneuralne veze i mišića

G70 Miastenija gravis i ostali mioneuralni poremećaji
- G70.0 Miastenija gravis
- G70.1 Toksični mioneuralni poremećaji
- G70.2 Prirođena i razvoja miastenija
- G70.8 Ostali specificirani mioneuralni poremaćaji
- G70.9 Mioneuralni poremećaji, nespecificiran

G71 Primarni poremećaji mišića
- G71.0 Mišićna distrofija
- G71.1 Miotonični poremećaji
- G71.2 Prirođene miopatije
- G71.3 Mitohondrijalna miopatija, nesvrstane drugamo
- G71.8 Ostali primarni poremećaji mišića
- G71.9 Primarni poremećaj mišića, nespecificiran

G72 Ostale miopatije
- G72.0 Miopatija uzrokovana lijekom
- G72.1 Alkoholna miopatija
- G72.2 Miopatija uzrokovana ostalim toksičnim tvarima
- G72.3 Periodična paraliza
- G72.4 Upalna miopatija, nesvrstana drugamo
- G72.8 Ostale specificirane miopatije
- G72.9 Miopatija, nespecificirana

G73* Poremećaji mioneuralne veze i mišića kod bolesti svrstanih drugamo
- G73.0* Mijastenični sindromi kod endokrinih bolesti
- G73.1* Eaton-Lambertov sindrom (C80)
- G73.2* Ostali mijastenični sindromi kod zloćudnih bolesti (C00-D48)
- G73.3* Mijastenični sindromi kod ostalih bolesti svrstanih drugamo
- G73.4* Miopatija kod zaraznih i parazitarnih bolesti svrstanih drugamo
- G73.5* Miopatija kod endokrinih bolesti
- G73.6* Miopatija kod bolesti metabolizma
- G73.7* Miopatija kod ostalih bolesti svrstanih drugamo

(G80-G83) - Cerebralna paraliza i ostali paralitični sindromi<

G80 Infatilna cerebralna paraliza
- G80.0 Spastična cerebralna paraliza
- G80.1 Spastična diplegija
- G80.2 Infantilna hemiplegija
- G80.3 Diskinetična cerebralna paraliza
- G80.4 Atakstična cerebralna paraliza
- G80.8 Ostale infantilne cerebralne paralize
- G80.9 Infantilna cerebralna paraliza, nespecificirana

G81 Hemiplegija
- G81.0 Mlohava hemiplegija
- G81.1 Spastična hemiplegija
- G81.9 Hemiplegija, nespecificirana

G82 Paraplegija i tetraplegija
- G82.0 Mlohava paraplegija
- G82.1 Spastična paraplegija
- G82.2 Paraplegija, nespecificirana
- G82.3 Mlohava tetraplegija
- G82.4 Spastična tetraplegija
- G82.5 Tetraplegija, nespecificirana

G83 Ostali paralitični sindromi
- G83.0 Diplegija ruku
- G83.1 Monoplegija noge
- G83.2 Monoplegija ruke
- G83.3 Monoplegija, nespecificirana
- G83.4 Sindrom kaude ekvine
- G83.8 Ostali specificirani paralitični sindromi
- G83.9 Paralitični sindrom, nespecificiran

(G90-G99) - Ostali poremećaji živčanog sustava

G90 Poremećaji autonomnoga živčanog sustava
- G90.0 Idiopatska periferna autonomna neuropatija
- G90.1 Obiteljska disautonomija(Riley-Day)
- G90.2 Hornerov sindrom
- G90.3 Multisistemna degeneracija
- G90.8 Ostali poremećaji autonomnoga živčanog sustava
- G90.9 Poremećaj autonomnoga živčanog sustava, nespecificiran

G91 Hidrocefalus
- G91.0 Komunicirajući hidrocefalus
- G91.1 Opstruktivni hidrocefalus
- G91.2 Normotonični hidrocefalus
- G91.3 Posttraumatski hidrocefalus, nespecificiran
- G91.8 Drugi hidrocefalus
- G91.9 Hidrocefalus, nespecificiran

G92 Toksična encefalopatija
- G92.0 Toksična encefalopatija

G93 Ostali poremećaji mozga
- G93.0 Cerebralna cista
- G93.1 Anoksično oštećenje mozga, nesvrstano drugamo
- G93.2 Benigna intrakranijalna hipertenzija
- G93.3 Sindrom iscrpljenosti nakon virusne infekcije
- G93.4 Encefalopatija, nespecificirana
- G93.5 Kompresija mozga
- G93.6 Edem mozga
- G93.7 Reyeov sindrom
- G93.8 Ostali specificirani poremećaji mozga
- G93.9 Poremećaj mozga, nespecificiran

G94* Ostali poremećaji mozga kod bolesti svrstanih drugamo
- G94.0* Hidrocefalus kod zaraznih i parazitarnih bolesti svrstanih drugamo (A00-B99)
- G94.1* Hidrocefalus kod zloćudnih bolesti (C00-D48)
- G94.2* Hidrocefalus kod ostalih bolesti svrstanih drugamo
- G94.8* Ostali specificirani poremećaji mozga kod bolesti svrstanih drugamo

G95 Ostale bolesti kralježnične moždine
- G95.0 Siringomijelija i siringobulbija
- G95.1 Vaskularne mijelopatije
- G95.2 Kompresija kralježnične moždine, nespecificirana
- G95.8 Ostale specificirane bolesti kralježnične moždine
- G95.9 Bolest kralježnične moždine, nespecificirana

G96 Ostali poremećaji središnjega živčanog sustava
- G96.0 Istjecanje cerebrospinalne tekućine
- G96.1 Poremećaji moždanih ovojnica, nesvrstani drugamo
- G96.8 Ostali specificirani poremećaji središnjeg živčanog sustava
- G96.9 Poremećaj središnjega živčanog sustava, nespecificiran

G97 Poremećaji živčanog sustava nakon medicinskih postupaka, nesvrstani drugamo
- G97.0 Istjecanje cerebrospinalne tekućine zbog spinalne punkcije
- G97.1 Ostale reakcije na spinalnu i lumbalnu punkciju
- G97.2 Intrakranijalna hipotenzija nakon ventrikularnog shunta
- G97.8 Ostali poremećaji živčanog sustava nakon medicinskih postupaka
- G97.9 Poremećaj živčanog sustava nakon medicinskih postupaka, nespecificiran

G98 Ostali poremećaji živčanog sustava, nesvrstani drugamo
- G98.0 Ostali poremećaji živčanog sustava kod bolesti svstanih drugamo

G99* Ostali poremećaji živčanog sustava kod bolesti nesvrstanih drugamo
- G99.0* Autonomna neuropatija kod endokrinih bolesti i bolesti metabolizma
- G99.1* Ostali poremećaji autonomnoga živčanog sustava kod ostalih bolesti svrstanih drugamo
- G99.2* Mijelopatija kod bolesti svrstanih drugamo
- G99.8* Ostali specificirani poremećaji živčanog sustava kod bolesti svrstanih drugamo


loading...