A00-B99 C00-D48D50-D89 E00-E90 F00-F99 G00-G99 H00-H59 H60-H95 I00-I99 J00-J99 K00-K93
L00-L99 M00-M99 N00-N99 O00-O99 P00-P96 Q00-Q99 R00-R99 S00-T98 V01-Y98 Z00-Z99 U00-U99

I00-I99 Bolesti cirkulacijskog (krvožilnog) sustava
 
(I00-I02) - Akutna reumatska groznica

I00 Reumatska groznica bez napomene o srčanoj bolesti
- I00.0 Reumatska groznica bez napomene o srčanoj bolesti

I01 Reumatska groznica sa srčanom bolesti
- I01.0 Akutni reumatski perikarditis
- I01.1 Akutni reumatski endokarditis
- I01.2 Akutni reumatski miokarditis
- I01.8 Druga akutna reumatska bolest srca
- I01.9 Akutna reumatska bolest srca, nespecificirana

I02 Reumatska koreja
- I02.0 Reumatska koreja sa srčanom bolesti
- I02.9 Reumatska koreja bez srčane bolesti

(I05-I09) - Kronične reumatske bolesti srca

I05 Reumatske bolesti mitralne valvule
- I05.0 Mitralna stenoza
- I05.1 Reumatska mitralna insuficijencija
- I05.2 Mitralna stenoza s insuficijencijom
- I05.8 Ostale bolesti mitralne valvule
- I05.9 Bolest mitralne valvule, nespecificirana

I06 Reumatske bolesti aortne valvule
- I06.0 Reumatska aortna stenoza
- I06.1 Reumatska aortna insuficijencija
- I06.2 Reumatska aortna stenoza s insuficijencijom
- I06.8 Ostale reumatske bolesti aortne valvule
- I06.9 Reumatska bolest aortne valvule, nespecificirana

I07 Reumatske bolesti trikuspidalne valvule
- I07.0 Trikuspidalna stenoza
- I07.1 Trikuspidalna insuficijencija
- I07.2 Trikuspidalna stenoza s insuficijencijom
- I07.8 Ostale bolesti trikuspidalne valvule
- I07.9 Bolest trikuspidalne valvule, nespecificirana

I08 Višestruke valvularne bolesti
- I08.0 Poremećaji i mitralnih i aortnih valvula
- I08.1 Zahvaćanje obiju, i mitralne i trikuspidalne valvule
- I08.2 Zahvaćanje obiju, i aortne i trikuspidalne valvule
- I08.3 Udruženi poremećaji mitralne, aortne i trikuspidalne valvule
- I08.8 Ostali višestruki valvularni poremećaji
- I08.9 Višestruk valvularni poremećaj, nespecificiran

I09 Ostale reumatske bolesti srca
- I09.0 Reumatski miokarditis
- I09.1 Reumatske bolesti endokarda, valvula nespecificirana
- I09.2 Kronični reumatski perikarditis
- I09.8 Ostale specificirane reumatske bolesti srca
- I09.9 Reumatska bolest srca, nespecificirana

(I10-I15) - Hipertenzivne bolesti

I10 Esencijalna (primarna) hipertenzija
- I10.0 Esencijalna (primarna) hipertenzija
- I11 Hipertenzivna bolest srca
- I11.0 Hipertenzivna srčana bolest s kongestivnim slabljenjem srca
- I11.9 Hipertenzivna srčana bolest bez kongestivnog slabljenja srca

I12 Hipertenzivna bolest bubrega
- I12.0 Hipertenzivna renalna bolest s oštećenjem bubrega
- I12.9 Hipertenzivna renalna bolest bez oštećenja bubrega

I13 Hipertenzivna bolest srca i bubrega
- I13.0 Hipertenzivna bolest srca i bubrežna bolest s kongestivnim srčanim slabljenjem
- I13.1 Hipertenzivna bolest srca i bubrežna bolest s oštećenjem bubrega
- I13.2 Hipertenzivna bolest srca i bubrežna bolest s kongestivnim srčanim slabljenjem i oštećenjem bubrega
- I13.9 Hipertenzivna bolest srca i bubrežna bolest, nespecificirana

I15 Sekundarna hipertenzija
- I15.0 Renovaskularna hipertenzija
- I15.1 Sekundarna hipertenzija zbog drugih bubrežnih bolesti
- I15.2 Sekundarna hipertenzija zbog endokrinih bolesti
- I15.8 Druga sekundarna hipertenzija
- I15.9 Sekundarna hipertenzija, nespecificirana

(I20-I25) - Ishemične bolesti srca

I20 Angina pektoris
- I20.0 Nestabilna angina
- I20.1 Angina pektoris s dokazanim spazmom
- I20.8 Ostali oblici agnine pektoris
- I20.9 Angina pektoris, nespecificirana

I21 Akutni infarkt miokarda
- I21.0 Akutni transmuralni infarkt prednje stijenke miokarda
- I21.1 Akutni transmuralni infarkt donje stijenke miokarda
- I21.2 Akutni transmuralni infarkt miokarda ostalih lokalizacija
- I21.3 Akutni transmuralni infarkt miokarda nespecificirane lokalizacije
- I21.4 Akutni subendokardijalni infarkt miokarda
- I21.9 Akutni infarkt miokarda, nespecificirani

I22 Ponovljeni infarkt miokarda
- I22.0 Ponovljeni infarkt prednje stijenke miokarda
- I22.1 Ponovljeni infarkt donje stijenke miokarda
- I22.8 Ponovljeni infarkt miokarda ostalih lokalizacija
- I22.9 Ponovljeni infarkt miokarda nespecificirane lokalizacije

I23 Komplikacije nakon akutnog infarkta miokarda
- I23.0 Hemoperikard nastao kao komplikacija nakon akutnog infarkta miokarda
- I23.1 Atrijalni septalni defekt nastao kao komplikacija nakon akutnog infarkta miokarda
- I23.2 Ventrikularni septalni defekt nastao kao komplikacija nakon akutnog infarkta miokarda
- I23.3 Ruptura srčane stijenke bez hemoperikarda nastala kao komplikacija nakon akutnog infarkta miokarda
- I23.4 Ruptura korde tendineje nastala kao komplikacija nakon akutnog infarkta miokarda
- I23.5 Ruptura papilarnog mišića nastala kao komplikacija nakon akutnog infarkta miokarda
- I23.6 Tromboza atrija, aurikule atrija i ventrikula nastala kao komplikacija nakon akutnog infarkta miokarda
- I23.8 Ostale komplikacije nastale nakon akutnog infarkta miokarda

I24 Ostale akutne ishemične bolesti srca
- I24.0 Koronarna tromboza nakon koje nije nastao infarkt miokarda
- I24.1 Dresslerov sindrom
- I24.8 Ostali oblici akutne ishemične bolesti srca
- I24.9 Akutna ishemična bolest srca, nespecificirana

I25 Kronična ishemična bolest srca
- I25.0 Aterosklerotska kardiovaskularna bolest, tako opisana
- I25.1 Aterosklerotska bolest srca
- I25.2 Stari infarkt miokarda
- I25.3 Aneurizma srca
- I25.4 Aneurizma koronarne arterije
- I25.5 Ishemična kardiomiopatija
- I25.6 Asimptomatska ishemija miokarda
- I25.8 Ostali oblici kronične ishemične bolesti srca
- I25.9 Kronična ishemična bolest srca, nespecificirana

(I26-I28) - Plućne bolesti srca i bolesti plućnih krvnih žila

I26 Plućna embolija
- I26.0 Plućna embolija uz spominjanje akutnoga plućnog srca
- I26.9 Plućna embolija bez spominjanja akutnoga plućnog srca
- I27 Ostale plućne bolesti srca
- I27.0 Primarna plućna hipertenzija
- I27.1 Kifoskoliotična bolest srca
- I27.8 Ostale specificirane plućne bolesti srca
- I27.9 Plućna bolest srca, nespecificirana

I28 Ostale bolesti plućnih krvnih žila
- I28.0 Arterio-venska fistula plućnih krvnih žila
- I28.1 Aneurizma plućne arterije
- I28.8 Ostale specificirane bolesti plućnih krvnih žila
- I28.9 Bolest plućnih krvnih žila, nespecificirana

(I30-I52) - Ostali oblici bolesti srca

(I30-I32) - Perikard

I30 Akutni perikarditis
- I30.0 Akutni nespecifični idiopatski perikarditis
- I30.1 Infektivni prikarditis
- I30.8 Ostali oblici akutnog perikarditisa
- I30.9 Akutni prikarditis,nespecificirani

I31 Ostale bolesti perikarda
- I31.0 Kronični adhezivni perikarditis
- I31.1 Kronični konstriktivni perikarditis
- I31.2 Hemoperikard, nesvrstan drugamo
- I31.3 Perikardni izljev (neupalni)
- I31.8 Ostale specificirane bolesti perikarda
- I31.9 Bolest perikarda, nespecificirana

I32* Perikarditis u bolestima svrstanim drugamo
- I32.0* Perikarditis u bakterijskim bolestima svrstanim drugamo
- I32.1* Perikarditis u ostalim zaraznim i parazitarnim bolestima svrstanim drugamo
- I32.8* Perikarditis u ostalim bolestima svrstanim drugamo

(I33-I39) - Endokard (uključujući valvule)

I33 Akutni i subakutni endokarditis
- I33.0 Akutni i subakutni infektivni endokarditis
- I33.9 Akutni endokarditis, nespecificirani

I34 Nereumatske bolesti mitralne valvule
- I34.0 Mitralna (valvule) insuficijencija
- I34.1 Prolaps mitralne valvule
- I34.2 Nereumatska mitralna (valvule) stenoza
- I34.8 Ostale nereumatske bolesti mitralne valvule
- I34.9 Nereumatska bolest mitralne valvule, nespecificirana

I35 Nereumatske bolesti aortne valvule
- I35.0 Aortna (valvule) stenoza
- I35.1 Aortna (valvule) insuficijencija
- I35.2 Aortna (valvule) stenoza s insuficijencijom
- I35.8 Ostale bolesti aortne valvule
- I35.9 Bolest aortne valvule, nespecificirana

I36 Nereumatske bolesti trikuspidalne valvule
- I36.0 Nereumatska trikuspidalna (valvule) stenoza
- I36.1 Nereumatska trikuspidalna (valvule) insuficijencija
- I36.2 Nereumatska trikuspidalna (valvule) stenoza s insuficijencijom
- I36.8 Ostale nereumatske bolesti trikuspidalne valvule
- I36.9 Nereumatska bolest trikuspidalne valvule, nespecificirana

I37 Bolesti pulmonalne valvule
- I37.0 Stenoza pulmonalne valvule
- I37.1 Insuficijencija pulmonalne valvule
- I37.2 Stenoza pulmonalne valvule s insuficijencijom
- I37.8 Ostale bolesti pulmonalne valvule
- I37.9 Bolest pulmonalne valvule, nespecificirana

I38 Endokarditis, valvula nespecificirana
- I38.0 Endokarditis, valvula nespecificirana

I39* Endokarditis i bolesti srčanih valvula u bolestima svrstanim drugamo
- I39.0* Bolesti mitralne valvule u bolestima svrstanim drugamo
- I39.1* Bolesti aortne valvule u bolestima svrstanim drugamo
- I39.2* Bolesti trikuspidalne valvule u bolestima svrstanim drugamo
- I39.3* Bolesti pulmonalne valvule u bolestima svrstanim drugamo
- I39.4* Bolesti više valvula u bolestima svrstanim drugamo
- I39.8* Endokarditis nespecificirane valvule u bolestima svrstanim drugamo

(I40-I43) - Miokard / kardiomiopatija

I40 Akutni miokarditis
- I40.0 Infektivni miokarditis
- I40.1 Izolirani miokarditis
- I40.8 Drugi akutni miokarditis
- I40.9 Akutni miokarditis, nespecificirani

I41* Miokarditis u bolestima svrstanim drugamo
- I41.0* Miokarditis u bakterijskim bolestima svrstanim drugamo
- I41.1* Miokarditis u virusnim bolestima svrstanim drugamo
- I41.2* Miokarditis u ostalim zaraznim i parazitarnim bolestima svrstanim drugamo
- I41.8* Miokarditis u ostalim bolestima svrstanim drugamo

I42 Kardiomiopatija
- I42.0 Dilatacijska kardiomiopatija
- I42.1 Opstruktivna hipertrofična kardiomiopatija
- I42.2 Druga hipertrofična kardiomiopatija
- I42.3 Endomiokardijalna (eozinofilna) bolest
- I42.4 Endokardijalna fibroelastoza
- I42.5 Druga restriktivna kardiomiopatija
- I42.6 Alkoholna kardiomiopatija
- I42.7 Kardiomiopatija nastala zbog lijekova i ostalih vanjskih uzroka
- I42.8 Ostale kardiomiopatije
- I42.9 Kardiomiopatija, nespecificirana

I43* Kardiomiopatija kod bolesti svrstanih drugamo
- I43.0* Kardiomiopatija kod zaraznih i parazitarnih bolesti svrstanih drugamo
- I43.1* Kardiomiopatija kod bolesti metabolizma
- I43.2* Kardiomiopatija u nutritivnim bolestima
- I43.8* Kardiomiopatija u ostalim bolestima svrstanim drugamo

(I44-I49) - Sustav električnog provođenja srca

I44 Atrioventrikularni blok i blok lijeve grane
- I44.0 Atrioventrikularni blok, prvi stupanj
- I44.1 Atrioventrikularni blok, drugi stupanj
- I44.2 Atrioventrikularni blok, kompletni
- I44.3 Drugi i nespecificirani atrioventrikularni blok
- I44.4 Prednji lijevi fascikularni blok
- I44.5 Stražnji lijevi fascikularni blok
- I44.6 Drugi i nespecificirani fascikularni blok
- I44.7 Blok lijeve grane, nespecificiran

I45 Ostali poremećaji provođenja
- I45.0 Blok desne grane
- I45.1 Drugi i nespecificirani blok desne grane
- I45.2 Bifascikularni blok
- I45.3 Trifascikularni blok
- I45.4 Nespecifični intraventrikularni blok
- I45.5 Drugi i specificirani blok srca
- I45.6 Sindrom preekscitacije
- I45.8 Ostali specificirani poremećaji provo|enja
- I45.9 Poremećaj provo|enja, nespecificiran

I46 Arest srca
- I46.0 Srčani arest s uspješnim oživljavanjem
- I46.1 Iznenadna srčana smrt, tako opisana
- I46.9 Srčani arest, nespecificiran

I47 Paroksizmalna tahikardija
- I47.0 Kružna (re-entry) ventrikularna aritmija
- I47.1 Supraventrikularna tahikardija
- I47.2 Ventrikularna tahikardija
- I47.9 Paroksizmalna tahikardija, nespecificirana

I48 Fibrilacija atrija i undulacija
- I48.0 Fibrilacija atrija i undulacija

I49 Ostale srčane aritmije
- I49.0 Ventrikularna fibrilacija i undulacija
- I49.1 Atrijalna preuranjena depolarizacija
- I49.2 Junkcionalna preuranjena depolarizacija
- I49.3 Ventrikularna preuranjena depolarizacija
- I49.4 Druga i nespecificirana preuranjena depolarizacija
- I49.5 Sindrom bolesnoga sinusnog čvora (Sick-sinus)
- I49.8 Ostale specificirane srčane aritmije
- I49.9 Srčana aritmija, nespecificirana

(I50-I52) - Ostalo

I50 Insuficijencija srca
- I50.0 Kongestivna insuficijencija srca
- I50.1 Insuficijencija lijevog ventrikula
- I50.9 Insuficijencija srca, nespecificirana

I51 Komplikacije i nedovoljno definirani opisi srčane bolesti
- I51.0 Defekt septuma srca, stečeni
- I51.1 Ruptura korde tendineje, nesvrstana drugamo
- I51.2 Ruptura papilarnog mišića, nesvrstana drugamo
- I51.3 Intrakardijalna tromboza, nesvrstana drugamo
- I51.4 Miokarditis, nespecificirani
- I51.5 Degeneracija miokarda
- I51.6 Kardiovaskularna bolest, nespecificirana
- I51.7 Kardiomegalija
- I51.8 Ostale nedovoljno definirane srčane bolesti
- I51.9 Srčana bolest, nespecificirana

I52* Ostale srčane bolesti u bolestima svrstanim drugamo
- I52.0* Ostale srčane bolesti kod bakterijskih bolesti svrstanih drugamo
- I52.1* Ostale srčane bolesti u drugim zaraznim i parazitarnim bolestima svrstanim drugamo
- I52.8* Ostale srčane bolesti u ostalim bolestima svrstanim drugamo

(I60-I69) - Cerebrovaskularne bolesti

I60 Subarahnoidalno krvarenje
- I60.0 Subaahnoidalno krvarenje iz "sifona" i bifurkacije karotide
- I60.1 Subarahnoidalno krvarenje iz arterije cerebri medije
- I60.2 Subarahnoidalno krvarenje iz prednje arterije komunikans
- I60.3 Subarahnoidalno krvarenje iz stražnje arterije komunikans
- I60.4 Subrarahnoidalno krvarenje iz bizilarne arterije
- I60.5 Subarahnoidalno krvarenje iz vertebralne arterije
- I60.6 Subarahnoidalno krvarenje iz ostalih intrakranijalnih arterija
- I60.7 Subarahnidalno krvarenje iz intrakranijalne arterije, nespecificirano
- I60.8 Ostala subarahnoidalna krvarenja
- I60.9 Subrahnoidalno krvarenje, nespecificirano

I61 Intracerebralno krvarenje
- I61.0 Intracerebralno krvarenje u hemisferi, subkortikalno
- I61.1 Intracerebralno krvarenje u hemisferi, kortikalno
- I61.2 Intracerebralno krvarenje u hemisferi, nespecificirano
- I61.3 Intracerebralno krvarenje u moždanom deblu
- I61.4 Intracerebralno krvarenje u malom mozgu
- I61.5 Intracerebralno krvarenje, intraventrikularno
- I61.6 Intracerebralno krvarenje, s više lokalizacija
- I61.8 Drugo intracerebralno krvarenje
- I61.9 Intracerebralno krvarenje, nespecificirano

I62 Ostala netraumatska intrakranijalna krvarenja
- I62.0 Subduralno krvarenje (akutno) (netraumatsko)
- I62.1 Netraumatsko ekstraduralno krvarenje
- I62.9 Intrakranijalno krvarenje (netraumatsko), nespecificirano

I63 Cerebralni infarkt
- I63.0 Cerebralni infarkt zbog tromboze ekstracerebralnih arterija
- I63.1 Cerebralni infarkt zbog embolije ekstracerebralnih arterija
- I63.2 Cerebralni infarkt zbog nespecificirane okluzije ili stenoze ekstracerebralnih arterija
- I63.3 Cerebralni infarkt zbog tromboze cerebralnih arterija
- I63.4 Cerebralni infarkt zbog embolije cerebralnih arterija
- I63.5 Cerebralni infarkt zbog nespecificirane okluzije ili stenoze cerebralnih arterija
- I63.6 Cerebralni infarkt zbog cerebralne venske tromboze, aseptični
- I63.8 Drugi cerebralni infarkt
- I63.9 Cerebralni infarkt, nespecificiran

I64 Inzult, nespecificiran kao krvarenje ili infarkt
- I64.0 Inzult, nespecificiran kao krvarenje ili infarkt

I65 Okluzija i stenoza ekstracerebralnih arterija koje nisu uzrokovale cerebralni infarkt
- I65.0 Okluzija i stenoza vertebralne arterije
- I65.1 Okluzija i stenoza bazilarne arterije
- I65.2 Okluzija i stenoza karotidne arterije
- I65.3 Okluzija i stenoza više ekstracerebralnih, kao i bilateralnih ekstracerebralnih arterija
- I65.8 Okluzija i stenoza druge ekstracerebralne arterije
- I65.9 Okluzija i stenoza nespecificirane ekstracerebralne arterije

I66 Okluzija i stenoza cerebralnih arterija koje nisu uzrokovale cerebralni infarkt
- I66.0 Okluzija i stenoza srednje cerebralne arterije
- I66.1 Okluzija i stenoza prednje cerebralne arterije
- I66.2 Okluzija i stenoza stražnje cerebralne arterije
- I66.3 Okluzija i stenoza cerebelarnih arterija
- I66.4 Okluzija i stenoza više cerebralnih, kao i bilateralnih cerebralnih arterija
- I66.8 Okluzija i stenoza druge cerebralne arterije
- I66.9 Okluzija i stenoza nespecificirane cerebralne arterije

I67 Ostale cerebrovaskularne bolesti
- I67.0 Disekcija cerebralnih arterija, nerupturirana
- I67.1 Cerebralna aneurizma, nerupturirana
- I67.2 Cerebralna ateroskleroza
- I67.3 Progresivna vaskularna leukoencefalopatija
- I67.4 Hipertenzivna encefalopatija
- I67.5 Moyamoya bolest
- I67.6 Aseptična tromboza intrakranijalnoga venskog sustava
- I67.7 Cerebralni arteritis, nesvrstan drugamo
- I67.8 Ostale specificirane cerebrovaskularne bolesti
- I67.9 Cerebrovaskularna bolest, nespecificirana

I68* Cerebrovasklarni poremećaji u bolestima svrstanim drugamo
- I68.0* Cerebralna amiloidna angiopatija (E85.-)
- I68.1* Cerebralni arteritis kod zaraznih i parazitarnih bolesti svrstanih drugamo
- I68.2* Cerebralni arteritis kod ostalih bolesti svrstanih drugamo
- I68.8* Ostali cerebrovaskularni poremećaji u bolestima svrstanim drugamo

I69 Posljedice cerebrovaskularnih bolesti
- I69.0 Posljedice subarahnoidalnoga krvarenja
- I69.1 Posljedice intracerebralnoga krvarenja
- I69.2 Posljedice ostalih netraumatskih intrakranijalnih krvarenja
- I69.3 Posljedice cerebralnog infarkta
- I69.4 Posljedice inzulta, nespecificiranog kao krvarenje ili infarkt
- I69.8 Posljedice ostalih i nespecificiranih cerebrovaskularnih bolesti

(I70-I79) - Bolesti arterija, arteriola i kapilara

I70 Ateroskleroza
- I70.0 Ateroskleroza aorte
- I70.1 Ateroskleroza bubrežne arterije
- I70.2 Ateroskleroza arterija udova
- I70.8 Ateroskleroza ostalih arterija
- I70.9 Generalizirana i nespecificirana ateroskleroza

I71 Aneurizma i disekcija aorte
- I71.0 Disekcija aorte (bilo kojeg dijela)
- I71.1 Aneurizma torakalne aorte, rupturirana
- I71.2 Aneurizma torakalne aorte, bez napomene o rupturi
- I71.3 Aneurizma abdominalne aorte, rupturirana
- I71.4 Aneurizma abdominalne aorte, bez napomene o rupturi
- I71.5 Aneurizma torakoabdominalne aorte, rupturirana
- I71.6 Aneurizma torakoabdominalne aorte, bez napomene o rupturi
- I71.8 Aneurizma aorte nespecificirane lokalizacije, rupturirana
- I71.9 Aneurizma aorte nespecificirane lokalizacije, bez napomene o rupturi

I72 Ostale aneurizme
- I72.0 Aneurizma karotidne arterije
- I72.1 Aneurizma arterije ruke
- I72.2 Aneurizma bubrežne arterije
- I72.3 Aneurizma ilijačne arterije
- I72.4 Aneurizma arterije noge
- I72.8 Aneurizma ostalih specificiranih arterija
- I72.9 Aneurizma nespecificirane lokalizacije

I73 Ostale bolesti perifernih krvnih žila
- I73.0 Raynaudov sindrom
- I73.1 Thrombangiitis obliterans (Brger)
- I73.8 Ostale specificirane bolesti perifernih krvnih žila
- I73.9 Bolesti perifernih krvnih žila, nespecificirane

I74 Embolija i tromboza arterija
- I74.0 Embolija i tromboza abdominalne aorte
- I74.1 Embolija i tromboza ostalih i nespecificiranih dijelova aorte
- I74.2 Embolija i tromboza arterija ruke
- I74.3 Embolija i tromboza arterija noge
- I74.4 Embolija i tromboza arterija udova, nespecificirana
- I74.5 Embolija i tromboza ilijačne arterije
- I74.8 Embolija i tromboza ostalih arterija
- I74.9 Embolija i tromboza nespecificiranih arterija

I77 Ostale bolesti arterija i arteriola
- I77.0 Arterio-venska fistula, stečena
- I77.1 Striktura arterije
- I77.2 Ruptura arterije
- I77.3 Fibromuskularna displazija arterije
- I77.4 Kompresivni sindrom celijačne arterije
- I77.5 Nekroza arterije
- I77.6 Arteritis, nespecificirani
- I77.8 Ostale specificirane bolesti arterija i arteriola
- I77.9 Bolest arterija i arteriola, nespecificirana

I78 Bolesti kapilara
- I78.0 Hereditarna hemoragijska teleangiektazija
- I78.1 Nevus, neneoplastični
- I78.8 Ostale bolesti kapilara
- I78.9 Bolest kapilara, nespecificirana

I79* Bolesti arterija, arteriola i kapilara kod bolesti svrstanih drugamo
- I79.0* Aneurizma aorte kod bolesti svrstanih drugamo
- I79.1* Aortitis kod bolesti svrstanih drugamo
- I79.2* Periferna angiopatija kod bolesti svrstanih drugamo
- I79.8* Ostale bolesti arterija, arteriola i kapilara kod bolesti svrstanih drugamo

(I80-I89) - Bolesti vena, limfnih žila i limfnih čvorova, neklasificirane drugdje

I80 Flebitis i tromboflebitis
- I80.0 Flebitis i tromboflebitis površinskih krvnih žila nogu
- I80.1 Flebitis i tromboflebitis femoralne vene
- I80.2 Flebitis i trmboflebitis ostalih dubokih krvnih žila nogu
- I80.3 Flebitis i tromboflebitis nogu, nespecificirani
- I80.8 Flebitis i tromboflebitis ostalih lokalizacija
- I80.9 Flebitis i tromboflebitis nespecificirane lokalizacije

I81 Tromboza vene porte
- I81.0 Tromboza vene porte

I82 Ostale embolije i tromboze vena
- I82.0 Budd-Chiarijev sindrom
- I82.1 Thrombophlebitis migrans
- I82.2 Embolija i tromboza šuplje vene (v. cava)
- I82.3 Embolija i tromboza bubrežne vene
- I82.8 Embolija i tromboza ostalih specificiranih vena
- I82.9 Embolija i tromboza nespecificirane vene

I83 Varikozne vene nogu
- I83.0 Varikozne vene nogu s ulkusom
- I83.1 Varikozne vene nogu s upalom
- I83.2 Varikozne vene nogu s ulkusom i upalom
- I83.9 Varikozne vene nogu bez ulkusa ili upale

I84 Hemoroidi
- I84.0 Unutrašnji hemoroidi, trombozirani
- I84.1 Unutrašnji hemoroidi s ostalim komplikacijama
- I84.2 Unutrašnji hemoroidi bez komplikacija
- I84.3 Vanjski hemoroidi, trombozirani
- I84.4 Vanjski hemoroidi s ostalim komplikacijama
- I84.5 Vanjski hemoroidi bez komplikacija
- I84.6 Fibrozne resice nakon izlječenja hemoroida
- I84.7 Nespecificirani hemoroidi, trombozirani
- I84.8 Nespecificirani hemoroidi s ostalim komplikacijama
- I84.9 Nespecificirani hemoroidi bez komplikacija

I85 Varikoziteti jednjaka
- I85.0 Varikoziteti jednjaka s krvarenjem
- I85.9 Varikoziteti jednjaka bez krvarenja

I86 Varikozne vene ostalih lokalizacija
- I86.0 Sublingvalni varikoziteti
- I86.1 Varikoziteti skrotuma
- I86.2 Varikoziteti zdjelice
- I86.3 Varikoziteti stidnice
- I86.4 Varikoziteti želuca
- I86.8 Varikoziteti vena ostalih specificiranih mjesta

I87 Ostale venske bolesti
- I87.0 Postflebitični sindrom
- I87.1 Kompresija vene
- I87.2 Venska insuficijencija (kronična)(periferna)
- I87.8 Ostale specificirane venske bolesti
- I87.9 Bolest vene, nespecificirana

I88 Nespecifični limfadenitis
- I88.0 Nespecifični mezenterični limfadenitis
- I88.1 Kronični limfadenitis, osim mezenteričnog
- I88.8 Ostali nespecifični limfadenitisi
- I88.9 Nespecifični limfadenitis, nespecificiran

I89 Ostale neinfektivne bolesti limfnih žila i limfnih čvorova
- I89.0 Limfedem, nesvrstan drugamo
- I89.1 Limfangitis
- I89.8 Ostale specificirane neinfektivne bolesti limfnih žila i limfnih čvorova
- I89.9 Neinfektivna bolest limfnih žila i limfnih čvorova, nespecificirana

(I95-I99) - Ostale i nespecificirane bolesti cirkulacijskog sustava

I95 Hipotenzija
- I95.0 Idiopatska hipotenzija
- I95.1 Ortostatska hipotenzija
- I95.2 Hipotenzija uzrokovana lijekovima
- I95.8 Ostale hipotenzije
- I95.9 Hipotenzija, nespecificirana

I97 Bolesti cirkulacijskog sustava nastale nakon medicinskih postupaka, a nesvrstane drugamo
- I97.0 Postkardiotomni sindrom
- I97.1 Ostali funkcionalni poremećaji nakon operacije srca
- I97.2 Sindrom limfedema nakon mastektomije
- I97.8 Ostale bolesti cirkulacijskog sustava nastale nakon medicinskih postupaka, a nesvrstane drugamo
- I97.9 Bolest cirkulacijskog sustava, nastala nakon medicinskih postupaka, nespecificirana

I98* Ostale bolesti cirkulacijskog sustava u bolestima svrstanim drugamo
- I98.0* Kardiovaskularni sifilis
- I98.1* Kardiovaskularne bolesti u ostalim infektivnim i parazitarnim bolestima svrstanim drugamo
- I98.2* Varikoziteti jednjaka u bolestima svrstanim drugamo
- I98.8* Ostale specificirane bolesti cirkulacijskog sustava kod bolesti svrstanih drugamo

I99 Ostale i nespecificirane bolesti cirkulacijskog sustava
- I99.0 Ostale i nespecificirane bolesti cirkulacijakog sustava


loading...