A00-B99 C00-D48D50-D89 E00-E90 F00-F99 G00-G99 H00-H59 H60-H95 I00-I99 J00-J99 K00-K93
L00-L99 M00-M99 N00-N99 O00-O99 P00-P96 Q00-Q99 R00-R99 S00-T98 V01-Y98 Z00-Z99 U00-U99

F00 - F99 Psihički poremećaji i poremećaji ponašanja

Uključuje:

poremećaji psihološkog razvoja


Isključuje:

simptomi, znaci i abnormalni klinički i laboratorijski nalazi, ne drugdje klasificirani
(R00-R99)


F00-F09 Organski i simptomatski mentalni poremećaji
F10-F19 Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom psihoaktivnih tvari
F20-F29 Shizofrenija, poremećaji slični shizofreniji i sumanuta stanja
F30-F39 Poremećaji raspoloženja
F40-F48 Neurotski i somatoformni poremećaji i poremećaji izazvani stresom
F50-F59 Bihevioralni sindromi vezani uz fiziološke poremećaje i fizičke čimbenike
F60-F69 Poremećaji ličnosti i poremećaji ponašanja odraslih
F70-F79 Mentalna retardacija
F80-F89 Poremećaji psihološkog razvoja
F90-F98 Poremećaji ponašanja i emocionalni poremećaji s nastankom u djetinjstvu i adolescenciji
F99 Neodređeni mentalni poremećaj


loading...