A00-B99 C00-D48D50-D89 E00-E90 F00-F99 G00-G99 H00-H59 H60-H95 I00-I99 J00-J99 K00-K93
L00-L99 M00-M99 N00-N99 O00-O99 P00-P96 Q00-Q99 R00-R99 S00-T98 V01-Y98 Z00-Z99 U00-U99

A00-A09 Crijevne infektivne bolesti
 
A00 Kolera
       (Cholera)
A00.0 Kolera koju uzrokuje Vibrio cholerae, biovar cholerae, Klasična kolera
       (Cholera classica)
A00.1 Kolera koju uzrokuje Vibrio cholerae 01, biovar El Tor, El Tor kolera
       (Cholera El Tor)
A00.9 Kolera, nespecificirana
       (Cholera, non specificata)

A01 Trbušni tifus i paratifus
       (Febris typhica et febris paratyphica)
A01.0 Trbušni tifus, Uzročnik Salmonella typhi
       (Typhus abdominalis)
A01.1 Paratifus A
       (Paratyphus A)
A01.2 Paratifus B
       (Paratyphus B)
A01.3 Paratifus C
       (Paratyphus C)
A01.4 Paratifus, nespecificiran, Uzročnik Salmonella paratyphi BPO
       (Paratyphus, non specificatus)

A02 Ostale infekcije uzrokovane salmonelama
       (Salmonelloses aliae)
A02.0 Enteritis uzrokovan salmonelom, Salmoneloza
       (Enteritis salmonellosa)
A02.1 Sepsa uzrokovana salmonelom
       (Salmonellosis septica)
A02.2 Lokalizirane infekcije salmonelama
       (Infectio per salmonellam localisata)
A02.8 Ostale specificirane infekcije salmonelama
       (Infectio per salmonellam alia, specificata)
A02.9 Infekcije salmonelama, nespecificirane
       (Infectio per salmonellam, non specificata)

A03 Šigeloze
       (Shigellosis)
A03.0 Šigeloza koju uzrokuje Shigella dysenteriae, Šigeloza grupe A (Shiga-Kruse disenterija)
       (Dysenteria bacillaris per Shigellam dysenteriae)
A03.1 Šigeloza koju uzrokuje Shigella flexneri, Šigeloza grupe B
       (Dysenteria bacillaris per Shigellam flexneri)
A03.2 Šigeloza koju uzrokuje Shigella boydii, Šigeloza grupe C
       (Dysenteria bacillaris per Shigellam boydi)
A03.3 Šigeloza koju uzrokuje Shigella sonnei, Šigeloza grupe D
       (Dysenteria bacillaris per Shigellam sonnei)
A03.8 Ostale šigeloze
       (Shigellosis alia)
A03.9 Šigeloza, nespecificirana, Bacilarna dizenterija BPO
       (Shigellosis, non specifiata)

A04 Ostale bakterijske crijevne infekcije
       (Infectiones intestinales bacteriales aliae)
A04.0 Infekcija enteropatogenom E. coli
       (Infectio intestinalis per Escherichiam coli enteropathogenem)
A04.1 Infekcija enterotoksičnom E. coli
       (Infectio intestinalis per Escherichiam coli enterotoxigenem)
A04.2 Infekcija enteroinvazivnom E. coli
A04.3 Infekcija enterohemoragijskom E. coli
       (Infectio intestinalis per Escherichiam coli enterohaemorrhagicam)
A04.4 Ostale crijevne infekcije koje uzrokuje, Escherichia coli, Enteritis koji uzrokuje E.coli BPO
       (Infectio intestinalis per Escherichiam coli alia)
A04.5 Enteritis koji uzrokuje Campylobacter
       (Enteritis campylobacterialis)
A04.6 Enteritis koji uzrokuje Yersinia enterocolitica
       (Enteritis yersiniosa enterocolitica)
A04.7 Enterokolitis koji uzrokuje Clostridium difficile
       (Enterocolitis per Clostridium difficile)
A04.8 Ostale specificirane crijevne bakterijske infekcije
       (Infectio intestinalis bacterialis alia, specificata)
A04.9 Bakterijske crijevne infekcije, nespecificirane, Bakterijski enteritis BPO
       (Infectio intestinalis bacterialis, non specificata)

A05 Ostala bakterijska trovanja hranom (alimentarne intoksikacije)
       (Intoxicationes alimentariae bacteriales aliae)
A05.0 Alimentarna stafilokokna intoksikacija
       (Intoxicatio allmentaria staphylococcica)
A05.1 Botulizam (Trovanje konzerviranom hranom od mesa)
       (Botulismus)
A05.2 Alimentarna intoksikacija koju uzrokuje Clostridium perfringens (Clostridum welchii) Enteritis necroticans Pig-bel
       (Intoxicato ailmentaria per Clostridium perfringentem (Clostridium welchii))
A05.3 Alimentarna intoksikacija uzrokovana mikroorganizmom Vibrio parahaemolyticus
       (Intoxicatio alimentaria per Vibrionem parahaemolyticam)
A05.4 Alimentarna intoksikacija uzrokovana mikroorganizmom Bacillus cereus
       (Intoxicatio alimentaria per Bacillum cereum)
A05.8 Ostale specificirane bakterijske alimentarne intoksikacije
       (Intoxicationes alimentariae bacteriales aliae, specificatae)
A05.9 Bakterijska alimentarna intoksikacija, nespecificirana
       (Intoxicatio alimentaria bacterialis, non specificata)

A06 Amebijaza (uzročnik patogena ameba)
       (Amoebiasis)
A06.0 Akutna amebna dizenterija, Akutna amebijaza, Crijevna amebijaza BPO
       (Dysenteria amoebica acuta)
A06.1 Kronična crijevna amebijaza
       (Amoebiasis intestinalis chronica)
A06.2 Amebni nedizenterični kolitis
       (Colitis amoebica non dysenterica)
A06.3 Intestinalni amebom, Amebom BPO
       (Amoeboma intestinale)
A06.4 Amebni apsces jetre, Hepatalna amebijaza
       (Abscessus hepatis amoebicus)
A06.5 Amebni apsces pluća (J99.8*), Amebni apsces pluća (i jetre)
       (Abscessus pulmonis amoebicus (J99.8*))
A06.6 Amebni apsces mozga (G07*), Amebni apsces mozga (i jetre) (i pluća)
       (Abscessus cerebri amoebicus (G07*))
A06.7 Kožna amebijaza
       (Amoebiasis cutanea)
A06.8 Amebna infekcija drugih lokalizacija, Amebni apendicitis, balanitis (N51.2*)
       (Infectio amoebica loci alterius)
A06.9 Amebijaza, nespecificirana
       (Amoebiasis, non specificata)

A07 Ostale crijevne bolesti uzrokovane protozoima
       (Infectiones intestinales protozoicae aliae)
A07.0 Balantidijaza, Dizenterija uzrokovana balantidijama
       (Balantidiasis)
A07.1 Giardijaza (lamblijaza), uzročnik Lamblia intestinalis
       (Giardiasis (lambliasis))
A07.2 Kriptosporidijaza, uzročnik Cryptosporidium
       (Cryptosporidiasis)
A07.3 Izosporijaza, uzročnik Isospora belli et Isospora hominis
       (Isosporiasis)
A07.8 Ostale specificirane crijevne bolesti uzrokovane protozoima, Crijevna trihomonijaza, Sarkocistoza, Sarkosporidijaza
       (Infectiones intestinales protozoicae aliae, specificatae)
A07.9 Crijevne bolesti uzrokovane protozoima, nespecificirane, Dijareja uzrokovana flagelatima, Protozoarni(a) kolitis, dijareja, dizenterija
       (Infectio intestinalis protozoica, non specificata)

A08 Virusne i druge specificirane crijevne infekcije
       (Infectiones intestinales virales)
A08.0 Enteritis uzrokovan rotavirusima
       (Enteritis rotaviralis)
A08.1 Akutna gastroenteropatija uzrokovana Norwalk agensom, Enteritis uzrokovan sitnim okruglastim virusima
       (Gastroenteritis acuta Norwalk)
A08.2 Enteritis uzrokovan adenovirusima
       (Enteritis adenoviralis)
A08.3 Ostali virusni enteritisi
       (Enteritis viralis alia)
A08.4 Virusne crijevne infekcije, nespecificirane, Virusni enteritis BPO, gastroenteritis BPO, gastroenteropatija BPO
       (Infectio intestinalis viralis, non specificata)
A08.5 Ostale specificirane crijevne infekcije
       (Infectiones intestinales aliae, specificatae)

A09 Dijareja i gastroenteritis za koje se pretpostavlja da su infekcioznog podrijetla
       (Diarrhoea et gastroenteritis, causa infectionis suspecta)
A09.0 Dijareja i gastroenteritis za koje se pretpostavlja da su infekcioznog podrijetla